NameWilhelmus/Willem BORSBOOM,x<1836 Maria Anna Theodora ALTHUISEN
Birth2 Jul 1806, Kethel en Spaland, prov.ZH, Netherlands
Death15 Aug 1871, Kethel en Spaland, prov.ZH, Netherlands
Occupationmelkschipper (Kethel en Spaland, 15aug1871.)
Spouses
Birth17 Aug 1811
Deathaft 15 Aug 1871
Occupationhuisvrouw/housewife
Marriagex<1836, ‘s-Hertogenbosch ?
ChildrenChristina (1836->1898)
Notes for Wilhelmus/Willem BORSBOOM,x<1836 Maria Anna Theodora ALTHUISEN

27apr1938 Schiedam (burg.stand,huw.aktenr.99, reg.27apr1938 Schiedam; transcr.MCDK) Op heden zevenentwintig April negentien-honderd-acht-en-dertig, zijn voor Ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te SCHIEDAM, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: (bruidegom)
van der Hoeven, Wouterus, Marius Theodorus, oud dertig jaren, van beroep vuurwerker, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van:
van der Hoeven, Theodorus Leonardus Cornelis, waterstoker, en: Blijenburg, Maria Hendrica, zonder beroep, beiden wonende alhier; en:
(bruid) Bosman, Digna Bastiana, oud achtentwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van:
Bosman, Petrus Johannes, overleden, en: Wijzenbroek, Antonia Maria Petronella, oud achtenzestig jaren, zonder beroep, wonende alhier./
De afkondiging van dit huwelijk heeft alhier zonder stuiting plaats gehad op zestien April van dit jaar./ De verloofden hebben aan Ons overgelegd hunne geboorte-akten en de overlijdensakte van den vader van de bruid./ De moeder van de bruid hier tegenwoordig heeft ons verklaard in dit huwelijk toe te stemmen./ Waarna Wij hen in het openbaar hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja beantwoord zijnde, hebben Wij, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn, in tegenwoordigheid van: (twee getuigen) / (1e) van der Hoeven, Theodorus Leonardus Cornelis, oud eenenzestig jaren, waterstoker, vader van den bruidegom; en: (2e) Vavier, Gerardus Johannes, oud vijfenveertig jaren, stoker, zwager van de bruid; beiden wonende alhier./ De moeder van de bruid heeft ons verklaard niet te kunnen teekenen daar zij geen schrijven heeft geleerd./ Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen./ (w.g.: W.M.T.v.d.Hoeven, D.B.Bosman, T.L.C.v.d.Hoeven, G.J.Vavier.) De Ambtenaar, (sign...) //= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

8/10jun1952 Schiedam (overl.aktenr.267, reg.10jun1952, Schiedam, transcr.MCDK) Nr.267. / Heden tien Juni negentien-honderd-twee-en-vijftig, verscheen voor mij ondergetekende,
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der Gemeente SCHIEDAM: / de Gooijer, Johannes Theodorus Jacobus, oud zesenveertig jaren, van beroep bedienaar ter begrafenis,
wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op acht Juni dezes jaars te tien uur vijftien minuten in deze gemeente is overleden:
van der Hoeven, Wouterus Marius Theodorus, oud vierenveertig jaren, vuurwerker, geboren en wonende alhier, echtgenoot van: Bosman, Digna Bastiana; zoon van:
van der Hoeven, Theodorus Leonardus Cornelis, zonder beroep, wonende alhier, en Blijenburg, Maria Hendrica, overleden. /
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. (w.g.: J.de Gooijer.) De Ambtenaar (sign...) //= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Last Modified 28 Mar 2017Created 27 Apr 2017 using Reunion for Macintosh