NameJohanna ARISZ,x25oct1871 Theodorus RUIGROK
Birthca 1839, Velsen, prov.NH, Netherlands
Death12 Dec 1913, Schoten, prov.NH, Netherlands
Occupationdienstbode 25oct1871, huisvrouw/housewife
Religionrc
Spouses
Birth14 Mar 1846, Lisse, prov.ZH, Netherlands
Death13 Feb 1884, Schoten, prov.NH, Netherlands
Occupationarbeider 25oct1871.
Religionrc
Marriage25 Oct 1871, Schoten, prov.NH, Netherlands
ChildrenPetrus (1871->1914)
 Anna (1872-1872)
 Adrianus (1873-1873)
 Adrianus Petrus (1874-1942)
 Anna (1875-)
 Nicolaas (1876-1878)
 Clara Catharina (1878-1903)
 Helena (1881-1953)
 Johanna (1883-)
 Johannes (ca1883-1884)
Notes for Johanna ARISZ,x25oct1871 Theodorus RUIGROK

5mei1844 Velsen, (burg.stand,huw.aktenr.6, Velsen, zondag 5mei1844, NHA, wiewaswie.nl. / scanafb./
bruidegom Jan Arisz, 25jr, jongman, beroep boerenknecht, geboren en wonende te Velsen, meerderjarige zoon van:
vader Nicolaas Arisz, overleden, en moeder Jansje Alders, beroep boerin, wonende onder Velsen; /
bruid Elisabeth Graaman, 22jr, jonge dochter, zonder beroep, geboren en wonende te Velsen, minderjarige dochter van:
vader Jacobus Graaman, beroep landman, moeder Jansje Penning, wonende onder Velsen. /
Zijnde de moeder der comparants en de ouders der comparante, alhier tegenwoordig en toestemmende. /
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, vooreerst : (1.) de akten waaruit blijkt, dat de afkondigingen alhier
op den 21sten en 28sten April dezes jaars (in 1844) volgens de wet hebben plaats gehad;
(2.) de geboorteacte van den comparant, alhier afgegeven 20apr1844 te Velsen;
(3.) de acte van overlijden zijns vaders, alhier afgegeven 20apr1844 te Velsen;
(4.) Bewijs van voldoening des comparants aan de wet op de Nationale Militie, afgegeven door den Heer
Staatsraad Gouverneur, dezer Provincie 16apr1844;
(5.) de geboorteacte van de comparante, alhier afgegeven 20apr1844 te Velsen. /
In tegenwoordigheid van de volgende huw.getuigen:
(nr.1.) Casper Arisz, 29jr, beroep landman, broeder van de comparant, wonende onder Velsen;
(nr.2.) Arie Klaas Janse Arisz, 30jr, beroep arbeider, broeder van de comparant, wonende onder Velsen;
(nr.3.) Theodorus Graman, 51jr, beroep landman, oom van de comparante, wonende onder Velsen;
(nr.4.) Engel Graman, 45jr, beroep landman, oom van de comparante, wonende onder Wijk aan Duijn.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door de comparanten,
de getuigen en ons is onderteekend; uitgezonderd de moeder des comparants,
welke verklaarde niet te kunnen schrijven. (w.g.: Jan Arisz, E.Graaman,
J.Graaman, J.Penning, C.Arisz, Arie K.Je.Arisz, T.Graaman, E.Graman.) //

27/28sep1871 Velsen, prov.NH, NL.; 25oct1871 Schoten, prov.NL, NL.; geb.aktenr.148. (transcr.MCDK) In het jaar achttien honderd één en zeventig, den acht en twintigsten September verscheen voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Velsen, / Willem Jan Hendrik la Lau, oud één en veertig jaren, geneesheer, wonende te Velsen, bij de na te melden bevalling tegenwoordig geweest, bijgestaan door twee getuigen, genaamd: Arie Klaas Janse Arisz, oud acht en vijftig jaren, landbouwer, wonende te Velsen, en Dirk Slebos, oud twee en vijftig jaren, veldwachter, wonende te Velsen, die ons heeft verklaard dat: Johanna Arisz, zonder beroep, wonende te Schooten, tijdelijk alhier verblijvende, op den zeven en twintigsten dezer, des vóórmiddags, ten half één ure, in het huis staande bij Driehuis, is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van: Petrus. / Waarvan akte, die na voorlezing is geteekend door ons met den geneesheer en de getuigen. (w.g. W. la Lau, A.K.J. Arisz, D. Slebos.) - In de kantlijn: Het in deze akte genoemd kind is erkend en gewettigd door: Theodorus Ruigrok, en Johanna Arisz, bij huwelijk tusschen genoemde personen te Schooten voltrokken den vijf en twintigsten October dezes jaars. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Velsen. //

20 Apr.1877 Velsen,
prov.NH, NL; geboorteakte, nr.79, aktedatum 20apr1877. (transcr.MCDK) Heden, den twintigsten April, achttienhonderd zeven en zeventig, is voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Velsen, verschenen : Rudolf Kaasenbrood, oud drie en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Velsen, welke mij heeft verklaard, dat op den twintigsten April des vóórmiddags, ten vier ure, in het huis staande te Sandpoort, een kind van het vrouwelijk geslacht, uit: Johanna Westerhoven, van beroep zonder, wonende te Velsen, zijne echtgenoote; welk kind zal genaamd worden: Agatha Christina. / Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van: den vader. / Van welke verklaring deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van: Antoine Daniel Charles Clarion, oud twee en dertig jaren, van beroep gemeente-secretaris, wonende te Velsen, en van Willem Steen, oud acht en dertig jaren, van beroep ambtenaar ter secretarie, wonende te Velsen; en is deze akte, na voorlezing, door ons geteekend. / De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Velsen. / De comparanten. (w.g.: R.Kaasenbrood, A.D.C.Clarion, W.Steen.) //

29apr1883, Schoten, prov.NH, NL, wiewaswie.nl, Noord-Hollands Archief, NHA; geb.aktenr.4v., reg.datum/jaar 1883, akteplaats Schoten (prov.NH, NL) ;
gebeurtenis geboorte, datum zondag 29apr1883, gebeurtenisplaats Schoten, kind: Johanna Ruigrok, vader: Theodorus Ruigrok; moeder: Johanna Arisz //

10mar1942 Bloemendaal, prov.NH, NL; Overledene: Adrianus Petrus Ruigrok, leeftijd 67; e.v. Agatha Christina Kaasenbrood. / Datum overlijden 10-03-1942 (Bloemendaal) Bron: Kennemerland Bloemendaal Akte Jaar 1942 Nr.71. //

22/23 Nov.1950, Haarlem, prov.NH, NL; overlijdensakte, A, Nr.1270, aktedatum 23nov1950. (transcr.MCDK) Heden drie en twintig November negentienhonderd vijftig verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Haarlem, / Willemse, Nicolaas Wilhelmus, oud vier en vijftig jaren, begrafenisondernemer, wonende alhier, die verklaarde, dat op twee en twintig dezer, twintig uur, dertig minuten, in deze gemeente is overleden: Kaasenbrood, Agatha Christina, oud drie en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Velsen, wonende te Bloemendaal, weduwe van: Ruigrok, Adrianus Petrus; dochter van: Kaasenbrood, Rudolf, en van: Hesterhoven, Johanna, beiden overleden. / Waarvan akte, welke is voorgelezen. (w.g.: N.W.Willemse.) // 22nov1950 Bloemendaal, prov.NH, NL. / Overledene: Agatha Christina Kaasenbrood, leeftijd 73; wed.v. Adrianus Petrus Ruigrok. / Datum overlijden 22-11-1950 (Haarlem). / Bron: Kennemerland Bloemendaal Akte Jaar 1950 Nr.290. //
Last Modified 26 Mar 2017Created 27 Apr 2017 using Reunion for Macintosh