NameWillem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik BALKENENDE,x7mar1900 Aukje de JONG
Birth16 Oct 1876, ‘s-Gravenhage, prov.ZH, Netherlands
Death31 Dec 1944, ‘s-Gravenhage, prov.ZH, Netherlands
Occupationtimmerman
Spouses
Birth10 Apr 1874, IJlst, prov.Frl, Netherlands
Death26 Aug 1938, ‘s-Gravenhage, prov.ZH, Netherlands
Occupationdienstbode 1923, huisvrouw/housewife
Marriage7 Mar 1900, ‘s-Gravenhage, prov.ZH, Netherlands
ChildrenLieuwkje (1900-)
 Aukje (1903-1992)
Notes for Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik BALKENENDE,x7mar1900 Aukje de JONG
24oct1883 ‘s-Gravenhage, huw.aktenr.793. / denhaag.digitalestamboom.nl, incl.scan; bruidegom Joseph Thomas Leoné, 18 jr, kleermaker, geboren en wonende alhier; minderjarige zoon van: (vader) Joseph Carel Leoné, koopman, wonende alhier [’s-Gravenhage], alhier tegenwoordig en consentereerende, en (moeder) Adriana Melief, overleden; bruid Clasina de Bie, 23 jr, dienstbode, geboren en wonende alhier; meerderjarige dochter van: (vader) Jan Cornelis de Bie, overleden, (moeder) Pieternella van der Kleij, werkster, wonende alhier [’s-Gravenhage], alhier tegenwoordig en consenteerende. Dewelke ons verzocht hebben over te gaan tot de voltrekking van hun huwelijk, waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad op den veertienden en eenentwintigsten dezer. De comparanten hebben overgelegd hunne geboorteakten, de doodakte zijner moeder en die van haren vader. / De comparanten ons te kennen gegeven hebbende elkander aan te nemen tot echtgenooten, en getrouwelijk te zullen vervullen alle de plichten bij de Wet aan echtgenooten opgelegd, verklaren Wij in naam der Wet, dat zij door het huwelijk zijn verbonden. En hebben gemelde echtgenooten ons verklaard dat van hen op den 22sten September dezes jaars, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, genaamd Petronella Josephina, ingeschreven op de geboorteregisters dezer gemeente als dochter van Clasina de Bie, hetwelk zij erkennen voor hunne dochter. [=> kind: Petronella Josephina Leoné]. Alhetwelk heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van [huwelijksgetuigen]: Gerrit Gerrese, 31jr, stoelenmatter; Adrianus Nicolaas van Loenen, 53jr, koetsier; Johannes Alexander Abels, 40jr, smid; Ambrosius Rikkers, 57jr, barbier; allen wonende alhier. / Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten, zijner vader en de getuige, hare moeder heeft verklaard niet te kunnen schrijven. //

15mei1918 ‘s-Gravenhage, huw.akte, serie A, nr.496. denhaag.digitalestamboom.nl, bruidegom Johannes Jacobus Arnoldus, 22 jr, winkelbediende, geboren en wonende alhier; meerderjarige zoon van: (vader) Willem Frederik Arnoldus, 52 jr, railveger, (moeder) Johanna van der Pot, 46 jr, zonder beroep, beiden wonende alhier [’s-Gravenhage], alhier tegenwoordig en consenteerende; bruid Johanna Clasina Leoné, 21 jr, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van: (vader) Joseph Thomas Leoné, 53 jr, kleermaker, (moeder) Clasina de Bie, 58 jr, zonder beroep, beiden wonende alhier [’s-Gravenhage], alhier tegenwoordig en consenteerende. De afkondiging van dit huwelijk had zonder stuiting alhier plaats op den vierden dezer. Bruidegom en bruid hebben ons overgelegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden, zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen alle de plichten door de Wet aan de huwelijken staat verbonden, waarna wij in naam der Wet hebben verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig: Willem van der Groen, oud 23 jaren, kantoorlooper; en Johanna Lorié, oud 66 jaren, zonder beroep; beiden wonende alhier [’s-Gravenhage]. Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten, de wederzijdsche ouders en de getuigen. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

31dec1944-4jan1945 ‘s-Gravenhage; overl.aktenr.A-85 ‘s-Gravenhage: Heden den vierden Januari negentienhonderd vijf en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ‘s-Gravenhage, Scharroo, Johannes, oud zesenzeventig jaren, zonder beroep, wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op eenendertig December van het vorige jaar, ten veertien ure, dertig minuten, in deze gemeente is overleden: Balkenende, Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik, oud achtenzestig jaren, timmerman, geboren en wonende alhier, weduwnaar van: de Jong, Aukje, zoon van: Balkenende, Jan, en van: Hoeffelaar, Alberdina Johanna, beiden overleden. Hiervan is deze akte opgemaakt, welke overeenkomstig de Wet is voorgelezen. (w.g.: J.Scharroo.) //

4dec1992/8dec1992, krantenbericht, familieannonce datum 8 december 1992:
“Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend heeft,
geven wij kennis dat op 4 december 1992 is overleden,
onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder
AUKJE BALKENENDE, weduwe van J. J. Arnoldus, eerder weduwe van J. C. Kalf,
in de leeftijd van 89 jaar.
Uit aller naam: W. C. Kalf, 8 december 1992.
Correspondentieadres: Van Koetsveldstraat 51, Den Haag.
Overeenkomstig haar wens heeft de begrafenis in familiekring plaatsgehad.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Last Modified 4 May 2016Created 27 Apr 2017 using Reunion for Macintosh