NameMaria Bongenaar, x<1879 Becker
Death+
Occupationhuisvrouw/housewife
Spouses
Marriagex<1879
ChildrenChristina (1880-1932)
Notes for Maria Bongenaar, x<1879 Becker
9 sep.1903, ‘s-Gravenhage, prov.ZH, NL, huw.aktenr.1264, folionr.99, HGA,
(transcr.MCDK) Heden den negenden September negentienhonderddrie,
compareerden in het Raadhuis voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ‘s-Gravenhage,
[bruidegom] Jan Carel van Bree, oud tweeëntwintig jaren, behanger, geboren en wonende alhier,
minderjarige zoon van Gerrit van Bree, bode, en van Clasina Johanna Beitler, zonder beroep, beiden wonende alhier,
alhier tegenwoordig en consenteerende. En [bruid] Christina Becker, oud drieëntwintig jaren, dienstbode,
geboren te Arnhem, wonende alhier, meerderjarige dochter van Hendrik Becker, en van Maria Bongenaar,
beiden zonder beroep en wonende alhier, mede alhier tegenwoordig en consenteerende. / die ons verzocht hebben
over te gaan tot de voltrekking van hun huwelijk, waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier
hebben plaats gehad op den dertigsten Augustus en den zesden September dezes jaars. /
– De Comparanten hebben overgelegd hunne geboorteakten, benevens het certificaat zijner voldoening aan de Nationale Militie. /
De comparanten ons te kennen gegeven hebbende elkander aan te nemen tot echtgenooten, en getrouwelijk te zullen vervullen
alle plichten bij de Wet aan echtgenooten opgelegd, verklaren Wij in naam der Wet, dat zij door het huwelijk zijn verbonden. /
Al hetwelk heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van: Gerard Jacobus Romijn, oud negenendertig jaren; van Frederik Augustin,
oud zesenzeventig jaren; van Ludovicus Antonius de Groot, oud achtenveertig jaren; en van Theodorus Blokhuijsen, oud eenenzestig
jaren; allen zonder beroep en wonende alhier. / Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de
comparanten, zijne ouders, haren vader en de getuigen; hare moeder heeft verklaard niet te kunnen schrijven wegens ongeleerdheid. /
(w.g.: J.C. v. Bree, C. Becker, G. van Bree, C.J. Beitler, H. Becker, G.J. Romijn, F. Augustin, L.A. de Groot, T. Blokhuijsen.) //
Last Modified 13 Jun 2016Created 27 Apr 2017 using Reunion for Macintosh