NamePaulus van Berkel, x Bazel
Death<before1861
Spouses
Death<before1861
FatherThomas Bazel, x (-1861)
ChildrenJohanna Catharina (ca1840-)
Notes for Paulus van Berkel, x Bazel
2 Jan.1861, Leiden, burg.stand,huw.aktenr.1. (kantlijn datum verm. met potlood bijgeschreven links van de naam bruidegom: 13 Dec. ; daaronder is het nummer van de akte, met aantekening daaronder ter hoogte van de naam van de vader v.d. bruidegom, verm. met potlood geschreven: 17 September 1834.) / Indien niet duidelijk puntjes op de lange ij zijn geschreven dan is hierna de letter y genoteerd waarbij rekening gehouden dient te worden dat het best mogelijk is dat letters na zoveel jaren vervaagd zijn; uit de akte Nr.1. blijkt:
“In het jaar 1861, den tweeden Januarij des middags ten twaalf ure, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyden, op het Raadhuis verschenen:
Wynand van den Berg, jongman, oud zesentwintig jaren, zonder beroep, geboren te Leyden, wonende in de Vestestraat;
meerderjarige zoon van Matthys van den Berg, overleden, en van Jansje Snijders, koopvrouw, wonende in de Vestestraat; alhier tegenwoordig en toestemmende.
Overleggende zijne geboorteacte, de doodacte van zijnen vader en het Certificaat van voldoening aan de wet op de nationale Militie; en:
Johanna Catharina van Berkel, jonge dochter, oud eenentwintig jaren, zonder beroep, geboren te Leyden, wonende in de Vestestraat;
minderjarige dochter van Paulus van Berkel, en van Susanna Bazel, beide overleden.
Zijnde haren grootvader van vaderszijde Paulus van Berkel, en haren grootvader van moederszijde Thomas Bazel mede overleden,
terwijl hare grootmoeder van vaderszijde Geertruy Lotte, zonder beroep, wonende in de Vestestraat, hare toestemming geeft,
blijkens acte op den 28sten December 1860 voor den notaris Albertus van Leeuwen, residerende te Leyden, verleden,
behoorlijk geregistreerd. Overleggende hare geboorteacte, de doodacten harer ouders, en van haren grootvader van vaders- en moederszijde /
welke aan ons verzocht hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken, waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het Raadhuis zijn geschied, namelijk:
de eerste den 23sten December en de tweede den 30sten December 1860, beide dagen des middags ten twaalf ure. (...) /
Waarvan wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: 1. Johannes Mulder, oud 33 jaren, sjouwer, [...] neef van den bruidegom; 2. Christiaan de Koning, oud 28 jaren, blikslager, [...]; 3. Johannes Honsbeek, oud 44 jaren, sjouwer [...]; 4. Matthys van den Berg, oud 31 jaren, schoenmaker, [...], goede bekenden. / En is deze acte, na gedane voorlezing, door ons, den bruidegom, de bruid, den tweeden en laatsten getuige geteekend, verklarende de moeder van den bruidegom en de twee overige getuigen niet te kunnen schrijven. /
(w.g.: Van den Berg, J. van Berkel, C. de Koning, M. van den Berg.) //
Last Modified 19 Oct 2013Created 27 Apr 2017 using Reunion for Macintosh