NameJannigje de Jong, x8dec1814 Benjamin Leendert Bekker
Birth13 Nov 1795, Gorinchem, prov.ZH, Netherlands
Death+
Occupation- 1843/53, huisvrouw/housewife
ReligionNederlands-Hervormd
Spouses
Birth29 Nov 1792, Amsterdam, prov.NH, Netherlands
Death+
Occupationmilitair, sergeant, marechaussee te paard, dienaar van politie, biersteker
ReligionNederlands-Hervormd
Marriage(Thursday) 8 Dec 1814, Gorinchem, prov.ZH, Netherlands
ChildrenElisabeth (1815-)
 Pieter Adrianus (1816-)
 Benjamin Lendert (ca1821-1861)
 Geertruida Adriana (ca1829-)
 Lourens (ca1835-)
Notes for Jannigje de Jong, x8dec1814 Benjamin Leendert Bekker

= = = = = = = = =

27nov1814 Gorinchem, prov.ZH, NL, familysearch.org, image 79/718,
burg.stand,huwelijksafkondigingen jaar 1814, betreft de eerste van twee huw.afkondigingen (transcr.MCDK)
In het jaar agtienhondertenveertien den zevenentwintigsten November, hebben wij Bastiaan Moerkerk,
Officier van den Civilen Staat der Stad Gorinchem, voor de eerstemaal bekend gemaakt dat er Trouwbeloften is tusschen:
Benjamin Lendert Bekker, oud tweeëntwintig jaar, meerderjarige zoon van wijle Benjamin Bekker, en Wijbregt Salwegter,
sergeant bij ‘t elfde Bataillon Infanterie van Ligne alhier in guarnisoen leggende;
en Janske de Jong, oud negentien jaaren, minderjarige dochter van wijlen Pieter de Jong, en wijle Geertruij Steenwinkel,
egtelieden gewoond hebbende en overleden te Gorinchem.
- Welke afkondiging met luider stemme en verstaanbaar gedaan zijnde onverwijld aan de Hoofd-Deur van dit huis
der Gemeente is aangeplakt geworden, waarvan wij Acte hebben opgemaakt. / (handtekening; B. Moerkerk.) //

4dec1814 Gorinchem, prov.ZH, NL, familysearch.org, image 79/718,
burg.stand,huwelijksafkondigingen jaar 1814, betreft de tweede van twee huw.afkondigingen (transcr.MCDK)
In het jaar agtienhondertenveertien den vierden December, hebben wij Bastiaan Moerkerk,
Officier van den Civilen Staat der Stad Gorinchem, voor de tweedemaal bekend gemaakt dat er Trouwbeloften is tusschen:
Benjamin Lendert Bekker, oud tweeëntwintig jaar, meerderjarige zoon van wijle Benjamin Bekker, en Wijbregt Salwegter,
sergeant alhier in guarnisoen leggende;
en Janske de Jong, oud negentien jaaren, minderjarige dochter van wijlen Pieter de Jong, en wijle Geertruij Steenwinkel,
egtelieden overleden te Gorinchem.
Welke afkondiging met luider stemme en verstaanbaar gedaan zijnde, onverwijld aan de Hoofd-Deur van dit huis
der Gemeente is aangeplakt geworden, waarvan wij Acte hebben opgemaakt. / (handtekening; B. Moerkerk.) //

= = = = = = = = =

8dec1814 Gorinchem, bst-huw.aktenr.39, Gorinchem, Zuid-Holland, Nationaal Archief te Den Haag, wiewaswie.nl, donderdag, 8dec1814,
bruidegom Benjamin Leendert Bekker, 22jr, geboorteplaats Gorinchem, vader Benjamin Bekker, moeder Wijbregt Salwegter;
bruid Jannigje de Jong, 19jr, geboorteplaats Gorinchem, vader Pieter de Jong, moeder Geertruij Steenwinkel. //

8dec1814 Gorinchem, index bst.huw.akte, familysearch.org , image 84/314, bruidspaar index B. / huw.aktenr.39. /
bruidegom achternaam Bekker , voornamen Benjamin Lendert / bruid voornaam Jannige , achternaam : de Jong. //
-> 8dec1814 Gorinchem, tekst,pag.21verso, familysearch.org, image 82/314 / burg.stand,huw.akte (transcr.MCDK)
In het jaar Agtien Hondert en Veertien, den Agsten December, / Compareerde voor ons Bastiaan Moerkerk,
Officier van den Civilen Staat der Stad Gorinchem, Provintie Zuid-Holland, /
[bruidegom Benjamin Lendert Bekker, oud tweeëntwintig jaar, /
meerderjarige zoon van wijlen Benjamin Bekker, overleden blijkens dood-Extract, en Wijbregt Salwegter, wonende te Amsterdam
en hare toestemming gevende blijkens Notarieel Consent; /
[beroep] Sergeant bij het Elfde Bataillon Infanterie van Lignie en als zodanig de toestemming van den overste van voormeld Corps overleggende; /
[bruid] Jannigje de Jong, oud negentien jaaren, /
dochter van Pieter de Jong, en Geertruij Steenwinkel, egtelieden alhier gewoond hebbende en overleden blijkens Dood-Extracten. /
En hebben de Comparanten ons verzogt het door hun voorgenomen Huwelijk te voltrekken /
waarvan de eerste Afkondiging alhier is geschied op Zondag den zevenentwintigsten November [27nov1814] /
en de tweede op zondag den vierden December dezes jaars [4dec1814]. /
Geene verhindering tegen gemelde Huwelijk ter onzer kennisse gebragt zijnde, zoo hebben wij aan hun verzoek voldoende, /
na voorlezing van alle de stukken, alsmede van het zesde Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek tot Opschrift hebbende van het Huwelijk, /
aan elk der aanstaande Echtgenoten afgevraagd of zij elkander wederkeerig tot Man en Vrouw wilden neemen, /
waarop door elk derzelven een toestemmend antwoord zijnde gegeven, zoo verklaren wij in Naam der Wet dat:
Benjamin Lendert Bekker, en Jannigje de Jong, door het Huwelijk zijn verbonden; /
Van al hetwelk wij Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Christoff Rossel, [beroep] oud-Sergeant; Pieter van Eijsendoore, [beroep] Sergeant-Majoor;
Paulus van den Heuvel, [beroep] Kamerbewaarder; en Coenraad Cromjongh, [beroep] Stadsbode. /
Alle welke Getuigen ons verklaard hebben dat de groot-ouders der Tweede Comparante waren overleden. /
En hebben gemelde Getuigen, deze Acte, nadat die hun voorgelezen was, nevens ons en de Comparanten ondertekend. /
(w.g.: B.L. Bekker, sergt.; J. de Jong; C: Rosser, sergt.; P. v. IJsendoorn, sergt.majoor; P. van den Heuvel; C. Cromjongh.) //

8dec1814 Gorinchem, prov.ZH, NL, familysearch.org, vanaf image 183/1492; huw.aktenr.39. /
-> https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-17722-79045-55?cc=1576401&wc=9PLH-2NL:108146201,114040001 /
(transcr.MCDK) Compareerde voor mij Mr Marius van Ommeren, openbaar notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:
Wybregt Salwegter, weduwe Benjamin Bekker, schoonmaakster, wonende in de Nieuwe Looyerstraat N.55 binnen deze stad.
Dewelke verklaarde haare uitdrukkelijke en formele toestemming te geven, dat haar zoon Benjamin Leendert Bekker, militair,
thans leggende in Garnizoen te Gorcum, met de gewoone formulieren en plechtigheeden een huwelijk voltrekken met de jonge dochter
Jannigje de Jong, te Gorcum voormeld woonachtig, autorizeerende en kwalificeerende zij Comparante tot dat einde Heeren Commissarissen
tot de huwelijksche zaaken aldaar, haar genoemde zoon de vereyscht wordende huwelijks proclamatien te verleenen, en hetzelve huwelijk
volgens de Wet te voltrekken.
En op dat hiervan ten allen tijde zoude kunnen cons.teeren verzogt zij Comparante mij Notaris hiervan op te maaken, acte, welke is deze.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Amsterdam voornoemd ten kantore van mij Notaris den negenentwintigste November des jaars
achttienhonderdenveertien in tegenwoordigheid van Anthonij Hulshoff, werkman, wonende in het Keyzerrijk N.8, en van Otto Verheyen,
schoenmaker, wonende op de Elandsgragt N.87 beyde binnen deze stad, getuigen daartoe verzogt, dewelke na gedaane voorlezing
deze hebben getekend met de Comparant en mij Notaris. - afgegeven als brevet. / (w.g.: Wybregt Salwegter - weduwe Benyemin Bekker,
Antonij Hulshoff, Otto Verheijen, Marius van Ommeren.) //

8dec1814 Gorinchem, familysearch.org, image 185/1492, huw.aktenr.39. Huw.bijlagen, Extract, gemeente Amsterdam, datum 3aug1814;
Uit het Begraafregister van Leidsche Kerkhof is geëxtraheerd, dat: Benjamin Bekker, op den zevenden Julij des jaar 1800 twee is begraven. //

8dec1814 Gorinchem, familysearch.org, image 186/1492, huw.aktenr.39. Huw.bijlagen, Extract, plaats Gorinchem, datum 7nov1814;
(transcr.MCDK) Aan : Den Heer T.C. Westerlo, Chef van het 11e Battaillon Infanterie van Linie. / Wordt door den ondergetekende 1e Luitenant,
commandeerende de Vierde Compagnie, van voornoemde Battaillon permissie verzocht, om te mogen trouwen, de persoon van :
Benjamin Bekker, sergeant bij bovengemelde Compagnie, met de jonge dochter: Jannigje de Jong. /
Fiat: T.C. Westerlo. / Gorinchem, den 7 November 1814. / De Commandant der Compagnie. (w.g.: W,E.B. Neuwirth, ....) //

8dec1814 Gorinchem, familysearch.org, image 187/1492, huw.aktenr.39. Huw.bijlagen, Extract, plaats Gorinchem, (transcr.MCDK)
Extract uit het Doop-Register der Stad Gorinchem. / In het jaar 1795 den 15 November, is alhier gedoopt: Jannigje,
waarvan de vader was: Pieter de Jong, en [moeder] Geertruij Steenwinkel. //

8dec1814 Gorinchem, familysearch.org, image 188/1492, huw.aktenr.39. Huw.bijlagen, Extract, plaats Gorinchem, datum 29dec1806 /
(transcr.MCDK) Extract uit het Register van Overlijden der Stad Gorinchem. / Op den 29 December 1806. - is van hier na [= naar] Schelluinen
begraven het lijk van: Pieter de Jong. //

8dec1814 Gorinchem, familysearch.org, image 189/1492, huw.aktenr.39. Huw.bijlagen, Extract, plaats Gorinchem, (transcr.MCDK)
Extract uit het Register der Overledenen der Stad Gorinchem. / In het jaar 1808 den 15 September is alhier overleden:
Geertruij Steenwinkel, in leven weduwe van Pieter de Jong. //

8dec1814 Gorinchem, familysearch.org, image 190/1492, huw.aktenr.39. Huw.bijlagen, Extract, plaats Amsterdam 3aug1814, (transcr.MCDK)
Extract uit het Doop-Register van Amstelkerk is geëxtraheerd, dat: Benjamin Leendert, zoon van: Benjamin Bekker, en Wijbregt Salwegter,
op den negenentwintigsten November des jaar 1700-twee-en-negentig is gedoopt (= 29nov1792.) //
-> De tweede voornaam is Lendert, met corectie daarboven lijkt op e , -> Leendert //

29nov1792 / Amsterdam; doopregister, Amstelkerk, godsdienst Hervormd, Amsterdam, bronverwijzing DTB 128, p.75(folio 38), nr.4;
kind: Benjamin Lendert, doopdatum 29-11-1792, vader Bekker, Benjamin; moeder Salwegter, Wijbregt; getuige: Salwegten, Markes /
Doopregister: NL-SAA-23596596 / stadsarchief.amsterdam.nl //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

29aug1815-1sep1815 Amsterdam, pag.105, (familysearch, scanafb.372/519.) burg.stand,geb.aktedatum 1sep1815, (transcr.MCDK)
Den Eersten dag der Maand September van het Jaar Achttienhonderdvijftien ten Elf ure, voor den middag. ACTE van Geboorte van:
Elisabeth Bekker, geboren den Negenentwintig Augustus desmiddags ten twaalf ure, dochter van: Benjamin Lendert Bekker,
van beroep sergeant, en van Jannigje De Jong, zonder beroep. Echtelieden wonende Nieuwe Loyerstraat Nr.73, Kr.3.
Zijnde dit kind aldaar geboren; het kind is erkend te zijn van het vrouwlijk geslacht. Getuigen:
Pieter van Zuylen, oud vijfenveertig jaren, van beroep aanspreeker, wonende Nieuwe Loyerstraat Nr.6.
en Willem Edelman, oud zevenendertig jaren, van beroep nagtwerker, wonende als boven Nr.27.
Op het verzoek aan ons gedaan door Catharina Andriese, stadsvroedvrouw, oud agtenvijftig jaar,
wonende Vlakkeveld Nr.20. / Zijndeze deze Acte. na mijne voorlezing, geteekend door:
De vroedvrouw en de eerste getuige, verklarende de tweede niet te kunnen schrijven.
Bevestigd, ingevolge de Wet, door mij ondergeteekende David Bierens,
Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam.
(w.g.: C.Andriese, Pr. van Zuylen.) / D. Bierens. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Kinderen, achternaam Bekker, (bron wiewaswie.nl.)
zoon: Pieter Adrianus Bekker, geb.24nov1816 te Middelburg, vader Benjamin Leendert Bekker, moeder Jannetje de Jong.
(geb.aktenr.442, reg.26nov1816, Middelburg, Zeeuws Archief, wiewaswie.nl, incl.scan.) / Hij volgt. //


1851-1853 Amsterdam; bevolkingsregister, stadsarchief.amsterdam.nl,
Archief van het Bevolkingsregister 1851-1853: NL-SAA-22270301 / naam: Bekker, Benjamin Leendert, geboorteplaats Amsterdam, geboortedatum: 29-11-1792, beroep biersteker, Nederlands-Hervormd, gehuwd; / straatnaam: Langestraat / straatnaam in bron: Langestraat / buurtcode SS, buurtnummer 179, straat met kleinnummer: Langestraat 79 // Op hetzelfde adres, ook vermeld zijn echtgenote, Bevolkingsregister 1851-1853: NL-SAA-22270302 / naam: [de] Jong, Jannigje, geboortedatum 13-11-1795, geboorteplaats Gorinchem, Nederlands-Hervormd, gehuwd. / Op hetzelfde woonadres div. personen, waarvan met achternaam Bekker, overige gegevens: Nederlands-Hervormd, betreft datumvolgorde:
Frederik Willem Bekker, geb.24jan1823 te Gent, Nederlands-Hervormd, gehuwd; NL-SAA-22270303 //
Geertruida Adriana Bekker, geb.3mei1828 te Amsterdam, Nederlands-Hervormd, ongehuwd; NL-SAA-22270306 //
Lourens Bekker, geb.19sep1835 te Amsterdam, Nederlands-Hervormd, ongehuwd; NL-SAA-22270304 //
Johannes Bekker, geb.3sep1838 te Amsterdam, Nederlands-Hervormd, ongehuwd; NL-SAA-22270305 //
Jannigje Bekker, geb.6jun1844 te Amsterdam, Nederlands-Hervormd, ongehuwd; NL-SAA-22270307 //

Frederik Willem Bekker, geb.24jan1823 te Gent, Nederlands-Hervormd, gehuwd; NL-SAA-22270303 // zijn echtgenote:
Maria Magdalena Stants, geb.17apr1825 te Amsterdam, Nederlands-Hervormd, gehuwd; NL-SAA-22270311 //
Last Modified 3 Sep 2016Created 27 Apr 2017 using Reunion for Macintosh